1. Home
  2. »
  3. مجله بیکرینا
  4. »
  5. حاج خلیفه پدر قنادی ایران

حاج خلیفه پدر قنادی ایران

پیدایش صنعت قنادی با نام ناصر الدین شاه و حاج خلیفه رهبر گره خورده است. با راه افتادن کارخانه قند و شکر و تلاش حاج خلیفه رهبر اولین شیرینی پزی ایران در سال 1295 افتتاح شد و کارش را با تولید قطاب یزدی آغاز نمود. شیرینی سنتی یزد تا همین امروز هم خواهان بسیاری دارد و این قنادی توانسته است خود را به روز نگه داشته و همگام با این صنعت جلو برود.